23 decembrie 2010

Botezul Domnului


Lecţia 15. Botezul Domnului
Trebuie să vă naşteţi de sus.
Ioan 3,7
1. Citeşte
Ioan, fiul lui Zaharia şi al Elisabetei. Un alt prunc de parte bărbătească s-a născut în mijlocul poporului ales, doar cu câteva luni înainte de naşterea lui Iisus în Betleem. Numele lui era Ioan. El s-a născut ca răspuns al rugăciunii preotului Zaharia, tatăl lui Ioan. Pe când tămâia templul, îngerul Gavriil s-a arătat şi i-a vestit că i se va naşte un prunc, care „va fi mare înaintea Domnului”.
O viaţă cu Dumnezeu în pustie. Pe când era mic copil, Ioan a fost ascuns de mama sa în pustie de frica lui tiranului împărat Irod, care omora copiii mici. Rămănând orfan de copil, s-a lăsat cu totul în voia Domnului, încât purta o haină modestă, făcută din păr de cămilă, iar hrana lui era lăcuste şi miere sălbatică. Aici în pustie trăia rugându-se neâncetat şi ascultând glasul lui Dumnezeu.
Ioan începe lucrarea lui Dumnezeu. Când a ajuns la maturitate a început lucrarea încredinţată lui de Dumnezeu şi anume de a trezi conştiinţele adormite, îndemnându-io pe toţi la pocăinţă. Când oamenii îl întrebau ce trebuie să facă, el le spunea să se pocăiască şi să-şi mărturisească păcatele; să fie cinstiţi şi buni; să-şi ajute aproapele cu dragoste. Îi învăţa cum să împartă ceea ce au cu ceilalţi şi cum să-şi ierte unii altora greşelile.
Mărturisiţi-vă păcatele şi vă botezaţi! – îi îndemna profetul pe cei voiau dovedască părerea de rău şi să-şi îndrepte viaţa. Ei trebuiau să-şi mărturisească păcatele şi să primească botezul pocăinţei. Aceştia îşi mărturiseau greşelile şi se boteza de către Ioan în râul Iordan, iar el se ruga cu stăruinţă pentru curăţirea sufletelor şi a inimii lor. Unii, din cei ce veneau, îl înterbau, dacă nu-i el Mesia sau Ilie. Ioan le răspundea: Eu sunt glasul celui ce strigă în pustie: "Îndreptaţi calea Domnului", precum a zis Isaia proorocul. Eu vă botez cu apă, dar vine Cel ce este mai tare decât mine, Căruia nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălţămintelor. El vă va boteza cu Duh Sfânt şi cu foc.
Iisus vine să fie botezat. Într-o zi, pe când boteza şi era înconjurat de mulţime de oameni, Ioan L-a văzut pe Iisus coborând încetişor spre Iordan. Iisus S-a apropiat de Ioan şi S-a aşezat la rând ca să fie botezat. Atunci Ioan I-a zis: „Eu am trebuinţă să fiu botezat de Tine şi Tu vii la mine?” Iar Iisus i-a răspuns: Lasă acum, că aşa se cuvine nouă împlinim toată dreptatea”.
Dumnezeu îl arată lumii pe Fiul Său. Botezându-se Iisus, când ieşea din apă, îndată cerurile s-au deschis şi Duhul Sfânt S-a văzut pogorându-Se ca un porumbel şi venind peste El. Iar din ceruri un glas s-a auzit: „Acesta este Fiul Meu cel iubit întru care am binevoit”.
Sfânta Treime S-a arătat prima dată în chip mai lămurit în timpul botezului: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Tatăl a mărturisit că Iisus este Fiul Său cel iubit; Fiul stătea pe malul Iordanului; iar Duhul Sfânt S-a coborât în chipul unui porumbel asupra Domnului Iisus. Astfel oamenii au înţeles că Dumnezeu este Sfânta Treime: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt. Aşa şi Iisus a poruncit ucenicilor Lui: „Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-le în numele  Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” (Matei 28,19).
Sărbătoarea Botezului Domnului se mai numeşte şi Arătarea Domnului. În această zi de 6/19 ianuarie se sfinţeşte Agiasma Mare. Cuvântul „aghiasmă” vine de la grecescul „sfinţire”, înţelegem apă sfinţită. Ea se serveşte opt zile, dimineaţa, înainte de a mânca. Aghaisma se bea cu credinţă după ce ai citit ceva din Biblie. Dacă vom duce o viaţă curată şi sfântă, aghiasma ne va fi ca apa din Iordan, ca cea din scăldătoarea Vitezda (In.5,4), sau a Siloamului (In.9,11).
2. Meditează.   
A. Completează spaţiile punctate. (Matei 3,16-17)
Iar botezându-se Iisus, când ieşea din apă, îndată .................... s-au deschis şi .............  ..........         ...................... s-a văzut pogorându-se ca un ...................... şi venind peste El.
         Şi iată glas din ceruri zicând: .........................................................................................................


B Cine a zis, ce a făcut?

"El va fi mare înaintea Domnului".
A ieşit la sorţi, după obiceiul preoţiei, să tămâieze intrând în templul Domnului. ...Avea îmbrăcămintea lui din păr de cămilă. Acesta este Fiul Meu cel iubit întru care am binevoit. Lasă acum, că aşa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea.
3. Aplică... învăţătura sfinţilor părinţi:

Biruinţa genunchilor
Recunoaşte că ai greşit şi-ţi vei şterge astfel păcatul.
Sfântul Nil Sinaitul.

 Un om care nu era credincios, întrebă pe un altul, care se lăsase de băutură, de înjurături şi de alte rele:
- „Ce ai făcut tu, de-ai putut să birui toate aceste rele?” Omul i-a răspuns:
- „Am folosit genunchii. M-am rugat şi mă rog necontenit lui Dumnezeu.”

*În clasă scrie în caiet ideile principale. **Transcrie propoziţiile complectate şi spune „Cine a zis, ce a făcut?” Propune şi tu. *** Care-i morala pildei de mai sus? Noteaz-o în caietul tău.

*Acasă confecţionează un lanţ din hârtie colorată, iar pe dinlăuntru scrie câte un verset biblic, dorinţe sau altceva plăcut sau chiar hazliu. **Desenează un brad, în vârf steaua, iar la poalele lui darurile magilor şi scrie ceva din Bibliografie:  Matei cap.1-2; Luca 1,26-56;  2,1-21 .

Verificarea cunoştinţelor
1.      Cine ştia de mai înainte de  venirea lui Mesia pe pământ?
2.     Cum o chiamă pe Maica Domnului nostru şi cine era?
3.     Unde s-a născut Pruncul Sfânt?
4.     Cine I s-au închinat, cine i-au cântat, cine daruri i-au adus?
5.     De ce a venit pe pământ Dumnezeu?

Invitaţie la discuţie.
1.     Ai asistat vreo dată la un botez?
2.     Cum îţi închipui tu că ar trebuie să arate serbarea botezului?
3.     Cine dintre voi ştie cum se traduce numele lui şi când este ziua onomastică?
când ne facem semnul sfintei cruci rostim:
1.     În numele Tatălui,
2.     şi al ___________,
3.     şi al ___________ _________,
4.     Amin.

Materiale didactice:                                                              Pe tablă, înainte de începutul lecţiei, vor fi scrise cuvintele:
Sfânta Treime ¤ Porumbel ¤ Pace.
4. Asigurarea feed-back-ului

 
1.                 Cine l-a botezat pe Domnul Iisus?
2.                 Cum îi chema pe părinţii Botezătorului?
3.                 Cu ce cuvinte insista propovăduitorul de la Iordan?
4.                 Ce minuni s-a întâmplat în timpul botezului?
5.                 De ce sărbătoarea botezului se mai numeşte „Arătarea Domnului”?
6.                 Când se sfinţeşte agiazma mare?
(taina sf. Botez)   Cele 7 taine.

Naşterea Domnului

Lecţia 14. Naşterea Domnului –
prilej de bucurie pentru toţi creştinii     
„Dumnezeu S-a coborât până om,
pentru ca să-l ridice pe om până la Dumnezeu”.
(Fericitul Augustin)
1. Citeşte
Promisiunea lui Dumnezeu. Vreme de multe secole după Moise, Dumnezeu a repetat mereu făgăduinţa făcută poporului evreu că îi va trimite un Mântuitor, un Mesia.
O mamă aleasă pentru Fiul lui Dumnezeu. Pentru aceasta, Dumnezeu voia cea mai bună mamă pentru Fiul Său, o femeie din poporul ales, cu adevărat fidelă lui Dumnezeu şi făgăduinţelor Lui. Domnul a găsit o astfel de femeie în persoana unei fecioare curate şi smerite, pe nume Maria. Ea a fost crescută în Ierusalim, în templul construit de către regele Solomon.
O veste surprinzătoare. Într-o zi, un înger al lui Dumnezeu s-a arătat Fecioarei Maria şi i-a zis: „Bucură-te, ceea ce eşti plină de har, Domnul este cu tine!  Nu te teme, Marie, căci ai aflat har la Dumnezeu. Iată vei lua în pântece şi vei naşte fiu şi vei chema numele lui Iisus”. Atunci a zis Maria: „Iată roaba Domnului. Fie mie după cuvântul tău!” Şi îngerul a plecat de la ea.
Pruncul sfânt se naşte. În acea vreme, împăratul Romei a trimis o înştiinţare către toate popoarele aflate sub stăpânirea sa, poruncind guvernatorilor săi să înregistreze într-un recesământ pe toţi oamenii din împărăţie, pentru a se uşura astfel strângerea impozitelor. Fiecare persoană trebuie la satul sau oraşul său natal ca să se înscrie pe liste. Aşa se face că Iosif cu Maria, din Nazaret pleacă spre Betleem. Dar, pe când erau ei acolo, s-au împlinit zilele ca ea să nască. Iosif s-a grăbit să afle o cameră, dar toate erau pline cu oaspeţi veniţi să se înscrie. Atunci au găsit o peşteră unde erau ţinute animalele. Aici s-a născut Pruncul Sfânt şi aici a fost culcat în esle.
Vestea minunată. În ţinutul acela erau păstori, care păzeau turmele. Atunci îngerul Domnului a stătut lângă ei şi slava Domnului a strălucit împrejurul lor, iar ei s-au înfricoşat cu frică mare. Dar îngerul le-a zis: Nu vă temeţi. Căci, iată, vă binevestesc vouă bucurie mare, care va fi pentru tot poporul. Că vi s-a născut azi Mântuitor, Care este Hristos Domnul, în cetatea lui David. Şi acesta va fi semnul: Veţi găsi un prunc înfăşat, culcat în iesle. Şi deodată s-a văzut, împreună cu îngerul, mulţime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu şi zicând: „Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni bunăvoire!” Iar după ce îngerii au plecat de la ei, la cer, păstorii vorbeau unii către alţii: Să mergem dar până la Betleem, să vedem cuvântul acesta ce s-a făcut şi pe care Domnul ni l-a făcut cunoscut. Deci, grăbindu-se, au venit şi au aflat pe Maria şi pe Iosif şi pe Prunc, culcat în iesle.
Mai târziu, trei magi au venit din Persia au venit la Ierusalim şi au întrebat: „Unde este regele Iudeilor, Cel ce S-a născut? Căci am văzut la Răsărit steaua Lui şi am venit să ne închinăm Lui. Auzind de aceasta regele Irod s-a tulburat şi tot Ierusalimul împreună cu el. Deci adunând pe toţi arhiereii şi cărturarii poporului, căuta să afle de la ei: Unde este să Se nască Hristos?       Iar ei i-au zis: În Betleemul Iudeii, că aşa este scris de proorocul:  "Şi tu, Betleeme, pământul lui Iuda, nu eşti nicidecum cel mai mic între căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieşi Conducătorul care va paşte pe poporul Meu Israel". Cei trei magi, văzând pruncul, I s-au închinat şi i-au adus daruri: aur, tămâie şi smirnă.
Dumnezeu L-a trimis pe Fiul Său în lume, ca să ne aducă pe noi înapoi la El. Domnul nostru Iisus Hristos a venit în lume să ne înveţe prin faptă şi cuvânt cum trebuie să-L iubim pe Dumnezeu şi pe semenii noştri. Dumnezeu aşteaptă ca şi noi să fim buni şi iertători.
2. Meditează. Aranjaţi corect versurile din această colindă şi cântaţi-o.


 
la Viflaim, Maria
În Viflaim ni s-arată
Cum a spus prorocii
Cel făr-de-nceput
Astăzi S-a născut

O, ce veste minunată
Tatăl L-a trimis în lume
L-a născut pe Mesia
Lâng-acel oraş
Într-un mic sălaş
Pe Fiul în al său nume
Săvârşind călătoria
Să ne mântuiască
Şi să crească
Să se nască

Celui care cere de la tine, dă-i; şi de la cel ce voieşte
să se împrumute de la tine, nu întoarce faţa ta. (Matei 5,42)
3. Aplică...      

Un creştin credincios, se ruga într-o zi: "Vino, Doamne Iisuse, măcar odată în casa mea! ... " Noaptea următoare, în vedenie de vis, Domnul i-a spus: "Voi veni mâine în casa ta!"
Credinciosul s-a apucat a doua zi dimineaţa să-şi pregătească locuinţa în aşteptarea Domnului. A curăţit peste tot, a făcut bucate alese - toate, ca pentru un oaspete atât de mare şi de drag.
Şi, - s-a pus să aştepte. Afară era frig şi ninsoare. Pe la prânz, iată că în dreptul casei lui, s-a arătat un drumeţ bolnav şi flămând. Creştinul l-a primit, i-a dat de mâncare şi l-a îngrijit. Acela, a plecat pe urmă...
Peste puţin, alt călător s-a ivit: o femeie văduvă, sărmană, care neavând de mâncare pentru cei trei copii ai ei, cerşea din casă în casă. Omul a primit-o şi pe ea, a ospătat-o şi a încărcat-o de daruri pentru copii. Pe urmă, a plecat şi ea...
Spre seară, s-a arătat alt călător: era un biet creştin, care, din dragoste pentru Domnul, mergea prin sate şi vindea cărticele sfinte. Era îngheţat şi flămând. Şi l-a primit, găzduindu-l peste noapte.
Aproape de a se culca, omul nostru a zis, cu mâhnire, rugându-se: "Doamne, Te-am aşteptat şi n-ai venit!” Dar când a adormit, Domnul i s-a arătat în lumină de aur şi i-a zis: "Fiul meu şi copile, ieri te-am vizitat de trei ori. Şi văduva necăjită, şi drumeţul cu cărţi sfinte, Eu eram".
A doua zi credinciosul a mulţumit lui Iisus, şi L-a rugat să vină cât de des la el.

„Împăratul, răspunzând, va zice către ei: Adevărat zic vouă, întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti fraţi ai Mei, mai mici, Mie Mi-aţi făcut” (Matei 25,40).

*În clasă scrie în caiet ideile principale. **Transcrie colinda corect în caiet şi cântaţi-o. ***Intitulează pilda de mai sus şi evidenţiază concluziile practice.
*Acasă confecţionează un lanţ din hârtie colorată, iar pe dinlăuntru scrie câte un verset biblic, dorinţe sau altceva plăcut sau chiar hazliu. **Desenează un brad, în vârf steaua, iar la poalele lui darurile magilor şi scrie ceva din Bibliografie: Matei cap.1-2; Luca 1,26-56;  2,1-21 .
Verificarea cunoştinţelor
1.     Pentru ce a dat Dumnezeu poruncile?
2.     Care sunt cele 10 porunci?
3.     Ce înţelegem prin darul libertăţii dat omului de către Dumnezeu?
4.     Care este deosebirea dintre oamenii care împlinesc poruncile divine şi cei ce nu le împlinesc?

Invitaţie la discuţie.
1.     Când serbezi tu ziua ta?
2.     Cum trebuie să arate o serbare de ziua de naştere ca să fie frumoasă şi plăcută?
3.     Cum vă pregătiţi să întâmpinaţi un oaspete drag?


Materiale didactice:                                                              Pe tablă, înainte de începutul lecţiei, vor fi scrise cuvintele:
Cer ¤ Dumnezeu ¤ Copil Sfânt.
4. Asigurarea feed-back-ului
1.      Cine ştia de mai înainte de  venirea lui Mesia pe pământ?
2.     Cum o chiamă pe Maica Domnului nostru şi cine era?
3.     Unde s-a născut Pruncul Sfânt?
4.     Cine I s-au închinat, cine i-au cântat, cine daruri i-au adus?
5.     De ce a venit pe pământ Dumnezeu? 
O, ce veste minunată
În Viflaim ni s-arată
Astăzi S-a născut
Cel făr-de-nceput
Cum a spus prorocii

la Viflaim, Maria
Săvârşind călătoria
Într-un mic sălaş
Lâng-acel oraş
L-a născut pe Mesia

Pe Fiul în al său nume
Tatăl L-a trimis în lume
Să se nască
Şi să crească
Să ne mântuiască.

15 decembrie 2010

Temele de la religie adaptate. O versiune personală

Temele propuse pentru anul acesta au fost făcute şi propuse în grabă, iar ca urmare - necalitativ. Criteriul după care le-am adaptat este unul liturgic, adică în funcţie de Evangheliile care se citesc la Biserică, dar şi în preajma sărbătorilor.
Prima cifră este numărul de ordine, urmeaza luna şi data, unite prin cratimă.
1. 10-07. Semnul sf cruci
2. 10-21. Biblia
3. 10-28. Crearea îngerilor
4. 11-11. Zilele creaţiei
5. 11-18. Crearea omului şi căderea lui în păcat
6. 11-25. Cain şi Abel
7. 12-02. Noe
8. 12-09. Patriarhii. Iosif şi fraţii săi
9. 12-16. Trăirea după voia lui D-lui. Cele 10 porunci
10. 12-23. Naşterea Domnului (Înainte de Crăciun)
11. 01-13. Botezul Domnului. Aghiasma. (Înainte Botezei)
12. 01-20. Cinstirea sfinţilor. Sf. Ioan Botezătorul
13. 01-27. IH iubeşte copiii / Fapte şi minuni săvârşite de IH (Î d orbului)
Învierea fiicei lui Iair, tânărului din Nain, tânărul demonizat, vindecarea orbului
14. 02-03. Rugăciunea particulară. Tatăl nostru (D î Zaheu)
15. 02-10. Rugăciunea de obşte. Cele 7 laude şi 7 taine
16. 02-17. Parabole. Pilda vameşului şi a fariseului (Mândria şi smerenia)
17. 02-24. Pilda fiului risipitor. Taina pocăinţei (Ierarea)
18. 03-03. Postul şi roadele lui. (Lasatul secului) Versete Isaia 57
19. 03-10. Ortodoxia. Cinstirea icoanelor. (istoric) Cortul şi templul
20. 03-17. Predica de pe munte. Fericirile. Mt.5 Lc.6,20
21. 03-24.Păcatul şi consecinţele lui. (Saul, David 1Cor6,9)
22. 03-31. Virtuţile şi creşterea în virtuţi. (Î d sf. Ioan Scărarul) Gal. 5,19-26
23. 04-07. Preacinstirea Maicii Domnului. 7apr Lc.1,26-56
24. 04-14. Patimile şi învierea Domnului Î d florii
25. 04-21. Pomenirea răposaţilor. Îngrijirea mormintelor  24apr:Paştile Iosif. Ieş20,12
26. 05-05. Simbolul credinţei.
27. 05-12. Îndrumările Domnului şi înălţarea
28. 05-19. Pogorârea SfDuh. Înfiinţarea Bisericii creştine
29. 05-26. Evaluare. Locurile noastre sfinte. Bis, mănăstiri

Iată câteva lincuri utile pt ora de religie sau apăsaţi aici
Dacă Vă foloseşte zic: "Doamne ajută"

9 decembrie 2010

Sarbătoarea de la 8 mai 2010

...Mulţi ne-au criticat, unii ne-au sustinut, putini am participat. Nu s-au realizat tot ce ne-am propus, dar s-a urnit carul din loc. Dumnezeu guvernează totul, iar ceea ce se întâmplă este pronia Lui. "Fie voia Ta!" Anul acesta în multe şcoli se predă religia: pe undeva preoţi, pe alocuri profesori. Nu e ideal, dar e bine. Mergem pe calea cea strâmtă, dar bună. Este un evinement important din viaţa mea. Să fie spre slava lui Dumnezeu.

8 decembrie 2010

Crucea memoriei

Cu prilejul Zilei Internaţionale a Victimelor comunismului, duminică, 7 noiembrie, 2010, la Făleşti, în satul Izvoare, a fost inaugurată o Cruce a Memoriei, în amintirea localnicilor supuşi represiunilor de regimul stalinist, după intrarea trupelor sovietice în Basarabia, pe 28 iunie 1940. Crucea a fost instalată în curtea Bisericii “Acoperământul Maicii Domnului” din localitate şi a fost sfinţită, după o slujbă de pomenire, de preotul satului, părintele Alexandru. Monumentul înveşniceşte pomenirea a 12 familii (40 de persoane) care au avut de suferit de pe urma deportărilor şi represiunilor staliniste, printre care preotul şi primarul satului de atunci, Lupaşcu Grigore şi Rotaru Eftimie, împuşcaţi de sovietici. Crucea a fost ridicată din îndemnul şi cu suportul familiei Bajureanu, trecută şi ea prin chinurile Siberiei. “Tatăl meu, Butnăraş Grigore, s-a pierdut pe pământ străin. Tata, mama şi cinci copii au fost ridicaţi aşa cum au fost ridicaţi şi alţii, iar eu m-am născut în Siberia”, — povestea, îndurerată, Nina Bajureanu. “Această Sfântă Răstignire este spre pomenirea celor care au avut de suferit pe nedrept. Am făcut-o, pentru că ruşii au recunoscut demult, la ei acasă, caracterul crimei făcute de sovietici, iar ai noştri se uită ce zic ruşii… Cum putea să se întâmple ca patriarhul Alexie al II să ridice la Penza o Cruce în memoria a 144 de preoţi, omorâţi de sovietici şi s-o declare «a doua Golgotă», iar la noi toate trebuie să rămână pe vechi…” — ne-a declarat doamna Nina Bajureanu.
La eveniment au fost prezenţi şi candidaţii PL pentru parlamentarele din 28 noiembrie, Vitalie Marinuţă, ministrul apărării, Vasile Grama, şeful Agenţiei Cadastru, şi Albina Păvălean, şefa organizaţiei teritoriale PL de la Făleşti.
Amintim că preşedintele PL, Mihai Ghimpu, preşedinte al Parlamentului şi Preşedinte interimar al statului, a decretat ziua de 28 iunie 1940 drept Zi a ocupaţiei sovietice, iar Primarul general de Chişinău, Dorin Chirtoacă a dispus ridicarea Pietrei Comemorative din Piaţa Marii Adunării Naţionale în memoria victimelor ocupaţiei sovietice.
Departamentul Comunicare şi Imagine a Partidului Liberal.

7 decembrie 2010

Dramatizare: "Un suspin", de Costache Ioanid

Iisus:
Un suspin adânc mă prinde
şi vă spun cu-atâta greu
unul dintre voi Mă vinde
Un apostol:
Doamne, nu cumva sunt eu?
Iisus:
Iată ceasul suferinţei
Voi să vă rugaţi mereu
Însă vai de cel cu-arginţii!
Un apostol:
Doamne, nu cumva sunt eu?
Iisus:
Voi aveţi comori bogate
Însă el, vrăjmaşul Meu
Astăzi le-a pierdut pe toate.
Un apostol:
Doamne, nu cumva sunt eu?
Povestitorul:
Astfel în amurgul rece
Murmura Iisus cu greu
Şi spuneau toţi doisprezece
Toţi apostolii:
Doamne, nu cumva sunt eu?
Povestitorul:
Deci şi noi, când El ne spune
Că-ntre noi e-un fariseu
Să şoptim în rugăciune
Toată clasa:
Doamne, nu cumva sunt eu?

Sfinţirea paraclisului "George Meniuc"

Duminică, 5 nov, 2010, în incinta liceului "George Meniuc" a fost sfinţit paraclisul cu hramul "Sf. Ierarh Nicolae". Parohul şi inima acestui locaş este părintele Aviv Ţâmbaliuc. Bunul Dumnezeu îi va răsplati cu mult mai mult pentru râvna şi dragostea slujirii...
Vedeţi mai multe despre aceasta.


În ajunul hramului grădiniţei: "Intrarea Maicii Domnului în Biserică"

Din convorbirea mea cu directoarea gradiniţei, doamna Vera, gradiniţele din împrejuirmii nu au hram. Ne bucura faptul, zicea ea, ca suntemi printre primii la acest capitol. Cu prilejul acestui hram, devenit deja tradiţie, ca copiii să cânte cântari bisericeşti, să recite poiezii şi scenete despre Măicuţa Domnului. Nu am posibilitatea de a posta nişte filmări, doar Vă invit să Vă îndulciţi cu câteva poze. Nu-i aşa că-s drăguţi?

Grupa mare a pregatit mai multe poezii
...la grupa medie ar fi fost bine, dacă era cineva să ne traducă...
"Din gura pruncilor şi a celor ce sug ai săvârşit laudă" (Psalmul 8,2)

1 decembrie 2010

Păcat şi pedeapsă: Noe şi potopul

Lecţia 7. Păcat şi pedeapsă: Noe şi potopul

Plata păcatului este moartea.
 (Rom.6,23)
1. Citeşte
Urmaşii lui Adam au început să se înmulţească şi s-au răspândit peste tot pământul. Cu timpul ei uitat de Dumnezeu. Răutatea s-a mărit pepământ şi toate cugetele şi dorinţele inimii lor erau îndreptate spre rău în toate zilele.
Văzând acestea, Dumnezeu s-a căit că a făcut pe om pe pământ şi a zis: „Pierde-voi de pe faţa pământului pe omul pe care l-am făcut! De la om până la dobitoc şi de la târâtoare până la păsările cerului, tot voi pierde, căci Îmi pare rău că le-am făcut!”
Între păcătoşii din vremea aceea era însă un om drept şi plăcut lui Dumnezeu. Numele lui era Noe şi se trăgea din semenţia lui Set. El avea trei fii: Sem, Ham şi Iafet.
Atunci a zis Domnul Duimnezeu către Noe: „fă-ti o corabie de lemn de salcâm. Iată Eu voi aduce asupra pământului potop de apă, ca să pierd tot trupul de sub cer, în care este suflu de viaţă, şi tot ce este pe pământ va pieri. Iar cu tine voi face legământul Meu; şi vei intra în corabie tu şi împreună cu tine vor intra fiii tăi, femeia ta şi femeile fiilor tăi”.
Apoi i-a poruncit să ia cu el din toate felurile de animale, care se găseau pe pământ, parte bărbătească şi parte femeiască, şi destulă hrană pentru toţi cei din corabie. După şapte zile au venit asupra pământului apele potopului, încât a plouat 40 de zile. Apele s-au ridicat atât de mult că au acoperit toţi munţii şi au înecat toate fiinţele de pe pământ. După 150 de zile, ploaia a încetat şi apele scăzând, corabia s-a oprit pe munţii Ararat. După o vreme, Noe, a dat drumul corbului să vadă dacă a scăzut apa de pe pământ. Dar corbul nu s-a mai întors. Atunci a dat drumul porumbelului, dar acesta s-a întors în corabie pentru că încă mai era apă pe faţa pământului. După şapte zile, Noe a dat iarăşi drumul porumbelului şi s-a întors spre seară cu o ramură de măslin în cioc. Atunci a cunoscut Noe că s-a scurs apa de pe faţa pământului. După alte şapte zile, Noe a deschis corabia şi au ieşit afară familia lui şi toate vietăţile care fusese împreună cu el.
Apoi a făcut Noe un jertfelnic şi a adus Domnului jertfă de mulţumire. Iar Dumnezeu a zis către Noe: „Iată Eu închei legământul Meu cu urmaşii voştri că nu voi mai pierde tot trupul cu apele potopului şi nu va mai fi potop ca să pustiască pământul”. Ca semn al acestui legământ, a pus Dumnezeu în nori curcubeul.
Fiii lui Noe, îmreună cu toate vietăţile care scăpaseră de la înec s-au înmulţit şi s-au răspândit din nou pe toată suprafaţa pământului.
Faptele omului sunt întotdeauna răsplătite. Cel ce face fapte bune şi urmează căile Domnului se bucură întotdeauna de ajutor şi binecuvântare cerească. Cel ce face fapte rele şi se îndepărtează de la Dumnezeu, săvârşeşte păcatul şi îşi atrage judecata divină asupra sa. Numai că urmarea cea mai grea a păcatului este moartea veşnică.
Concluzie:
1.           Dumnezeu îi ocroteşte pe cei aleşi, care au suflet curat.
2.           Dumnezeu pedepseşte pe păcătoşi pentru a stârpi răutatea de pe pământ.
3.           Dumnezeu iartă pe cei care mărturisesc păcatele şi promit că nu le mai săvârşesc.

Drept eşti, Doamne, şi drepte sunt judecăţile Tale. (Ps.118,137)

2. Meditează. Joc asemănător cu „Cine vrea să devină milionar”, în rusă: „Кто хочет стать милионером”
1)     Fiii lui Noe erau:
a) Cain, Abel, Set; b) Sem, Ham, Iafet; c) Set, Ham, Iafet; d) Avraam, Isaac, Iacov.
2)    Noe înseamnă:
a) lut, b) viaţă, c) dobândă, d) mângâiere
3)    În total Noe a trăit:
a) 350 de ani, b) 950 de ani, c) 500 de ani, d) 600 de ani.
4)    În total a plouat
a) 7 zile, b) 40 de zile, c) 150 de zile, d) 204 de zile.
5)    Pasărea ce a adus o crenguţă de măslin a fost:
a) un corb, b) un porumbel, c) un vultur, d) doi porumbei.
6)    Legământul făcut cu Noe a fost
a) botezul, b) mirungerea, c) tăierea împrejur, d)curcubeul
7) Corabia era din lemn de:
a) stejar, b) brad, c) salcâm, d) salcie.
8) Muntele pe care s-a oprit corabia lui Noe este:
a) Măslinilor, b) Sinai, c) Horeb, d) Ararat.
9) Când oamenii fac rău, Dumnezeu îi:
a) felicită, b) pedepseşte, c) binecuvintează, d) laudă.
10) Fapta bună este atunci când noi:
a) ne batem, b) furăm) c) ne ascultăm părinţii, d) fugim de la lecţii.

 3. Aplică învăţătura biblică:          
Un preot trecea, într-o zi, pe un drum de ţară.
Un sătean necredincios îşi bătea boii - şi zbiera tot felul de înjurături.
Preotul îi zise:
- „De ce te osândeşti la pedeapsa veşnică?"
Omul necredincios îi răspunse:
- "Eu nu pot crede, părinte, în acestea... Căci dacă Dumnezeu a hotărât să mă scape, ori ce-aş face rău, voi fi mântuit. Şi, dimpotrivă, dacă a hotărât să fiu osândit, - orice aş face bun, degeaba este ... "
Atunci preotul îi zise:
- "Dacă este aşa cum zici, - atunci de ce te mai duci la câmp să ari şi să sameni? .. "
Omul rămase în tăcere. Părintele zise:
- "Dacă ar fi adevărat ce ai spus, atunci oricât ai ara, şi ai sămăna, dacă Dumnezeu a hotărât să nu se facă, degeaba-i munca ta, - şi, dimpotrivă, dacă Dumnezeu a hotărât să se facă, atunci nu mai e nevoie să ari şi să sameni".
Omul rămase iar fără răspuns, şi părintele grăi:
- "Nu, prietene... Dumnezeu îţi dă roadă numai dacă tu vei munci pământul - şi tot aşa, El nu-ţi va da mântuirea decât dacă îi ţii în seamă poruncile - şi nu duci o viaţă ticăloasă ... "
                                     
Bibliografie:  Facerea 6-10. Pentru data viitoare: Facerea cap. 12-20.
*În clasă notează-ţi ideile principale. **Rezolvă exerciţiile de verificare a cunoştinţelor şi notează unul textele din cadrul lecţiei care cel mai mult ţi-a plăcut. ***Propune şi scrie în caiet care este morala acestei pilde.
*Acasă desenează un nor de ploaie. **Roagă-l pe tatăl tău să-ţi scrie o poiezie creştină, iar tu dictează-i. Prin aceasta şi tatăl tău va avea mai multe cunoştinţe creştine.