19 septembrie 2011

Omul – chipul şi asemănarea lui Dumnezeu
 Motto: “Luând Domnul Dumnezeu ţărână din pământ, a făcut pe om
şi a suflat în faţa lui suflare de viaţă
şi s-a făcut omul fiinţă vie”. (Facere 2,7)

'Invitaţie la discuţie:  Te-ai gîndit vreodată la modul în care eşti constituit?
Prin ce te deosebeşti de plante, piatră, animale?
& Citim fiecare câte un verset din prima carte a Bibliei, “Facerea” capitolul 2.


15        Şi a luat Domnul Dumnezeu pe omul pe care-l făcuse şi l-a pus în grădina cea din Eden, ca s-o lucreze şi s-o păzească.
16        A dat apoi Domnul Dumnezeu lui Adam poruncă şi a zis: "Din toţi pomii din rai poţi să mănânci,
17        Iar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit!
18        Şi a zis Domnul Dumnezeu: "Nu este bine să fie omul singur; să-i facem ajutor potrivit pentru el".
19        Şi Domnul Dumnezeu, Care făcuse din pământ toate fiarele câmpului şi toate păsările cerului, le-a adus la Adam, ca să vadă cum le va numi;
aşa ca toate fiinţele vii să se numească precum le va numi Adam.
20        Şi a pus Adam nume tuturor animalelor şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor fiarelor sălbatice; dar pentru Adam nu s-a găsit ajutor de potriva lui.
21        Atunci a adus Domnul Dumnezeu asupra lui Adam somn greu; şi, dacă a adormit, a luat una din coastele lui şi a plinit locul ei cu carne.
22        Iar coasta luată din Adam a făcut-o Domnul Dumnezeu femeie şi a adus-o la Adam.
23        Şi a zis Adam: "Iată aceasta-i os din oasele mele şi carne din carnea mea; ea se va numi femeie, pentru că este luată din bărbatul său.
24        De aceea va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa şi vor fi amândoi un trup.
25        Adam şi femeia lui erau amândoi goi şi nu se ruşinau.


Toate lucrurile ce ne înconjoară au ceva comun. Aceasta este materia. Piatra, fierul, au o compoziţie, plantele alta. Animalele au trup. Omul tot are un trup, dar care se deosebeşte esenţial de cel al animalelor. Însă, în afară de trup, omul are şi suflet.
Omul poate vorbi, scrie, desena. Şi înainte de orice activitate, el mai întîi gîndeşte. Omul simte în inimă bucurie, tristeţe sau alte emoţii. Uneori conştiinţa îl mustră dacă a făcut un rău. Deci, omul are în interiorul său o lume nevăzută a gîndurilor, sentimentelor, dorinţelor. Această lume nevăzută şi nematerială există după legile ei.
Omul - suflet şi trup
Omul este o fiinţă superioară mediului. Despre acest fapt ne mărturiseşte Sfînta Scriptură. Dumnezeu l-a creat pe om într-un mod special, diferit de celelalte creaturi, care au luat fiinţă prin Cuvîntul lui Dumnezeu, pe cînd pe om, Dumnezeu l-a făcut cu mîinile Sale, după chipul şi asemănarea Sa. Trupul omului a fost făcut din ţărînă, iar sufletul i s-a dat prin suflare dumnezeiască.
Omul întruneşte lumea văzută şi nevăzută. Prin trup el este înrudit cu mediul înconjurător, iar prin suflet cu Dumnezeu. Sfîntul Apostol Pavel ne îndeamnă: „Proslăviţi pe Dumnezeu în trupurile voastre şi în sufletele voastre" (1 Corinteni 6, 20; 7, 34). Primii oameni Îl slăveau pe Dumnezeu şi comunicau cu El aşa cum vorbim noi cu părinţii. Ei aveau obligaţia să păstreze Raiul.

Scopul, menirea omului
Dumnezeu l-a creat pe om pentru ca acesta să-L cunoască, să-L iubească şi să se împărtăşească de viaţa dumnezeiască. Omul este chemat să proslăvească numele lui Dumnezeu prin toate: şi prin viaţă sfîntă şi prin fapte bune şi exemplu bun în viaţa socială, şi prin activitatea sa ca cetăţean şi ca membru al bisericii; cu toată fiinţa sa - şi cu trupul şi cu sufletul său - omul trebuie să fie crainicul măririi lui Dumnezeu pe pămînt.
Sfintul Apostol Pavel priveşte pe fiecare creştin ca pe omul ce aparţine lui Hristos: „voi însă sînteţi ai lui Hristos" (I Cor. 3, 23 ); fiecare pas al vieţii omului, fiecare faptă îşi are scopul său, nu în sine, ci în Hristos. Iată principiul de care trebuie să se conducă creştinul. „Şi tot ce faceţi cu cuvîntul sau cu fapta, în numele Domnului Iisus Hristos să faceţi, căci Domnului Iisus Hristos slujiţi" (Coloseni 3,17; 23,24).
Scopul vieţii creştine constă în dobîndirea Duhului Sfînt, adică îndumnezeirea omului.
Pentru a se uni cu Dumnezeu, creştinul trebuie să lupte cu răul (patimile şi viciile) şi să dobîndească virtuţile creştine. Omul trebuie să corespundă destinaţiei sale - aceea de a fi Biserică a atotperfecţiunii dumnezeieşti. Mintea omului trebuie să fie asemenea cu cea a lui Dumnezeu, vorbele lui - asemenea Cuvîntului lui Dumnezeu, duhul lui să fie unit cu Duhul lui Dumnezeu, calităţile lui să fie asemenea cu cele ale lui Dumnezeu.
Lectură
Un om avea mai mulţi copii, dar era foarte supărat, fiindcă fiii săi se certau între ei, tratîndu-se cu răutate. Azi aşa, mîine aşa ... într-un cuvînt, între fiii săi era mereu gîlceavă. Mare durere îi pricinuiau tatălui, care ar fi vrut să-i vadă în pace şi înţelegere.
Vreţi să vă spun cine sînt fraţii aceştia atît de cruzi unii cu ceilalţi? Sîntem noi, oamenii. Nu sîntem noi, toţi oamenii, fiii aceluiaşi Tată - Dumnezeu? Ne înţelegem noi unii cu alţii? Ne iubim aproapele aşa cum ar trebui să o facem? Nu-L doare pe Dumnezeu cînd vede că între oameni e atîta neînţelegere, minciuni, hoţii, războaie, păcate?
De ce ne-a creat Dumnezeu? Pentru a ne iubi unii pe alţii, pentru ca unul să poarte de grijă celuilalt. Şi pentru fiecare bun creştin, pentru fiecare om care trăieşte fără păcate, în dragoste şi înţelegere cu cei de alături, Dumnezeu Se bucură, la fel cum se bucură un tată pentru copiii lui.
Iubindu-ne unii pe alţii, căutînd binele celorlalţi mai mult decît pe al nostru, devenim mai buni şi mai înţelepţi. Doar aşa ne apropiem, cu fiecare clipă, de Dumnezeu, de dragostea şi bunătatea Lui. (Leon Madan)

?Notăm ideile principale
1. Răspunde la întrebări:
    Din ce a fost creat trupul omului?
    Cum a fost creat sufletul omului? • Prin ce se deosebeşte omul de alte creaturi?
2.  Completează propoziţiile:
Scopul creării omului a fost ...........................................................................
Scopul vieţii creştine constă ...........................................................................

H Temă pentru acasă: 1. De desenat simbolic pe Adam şi Eva, iar alături un morman de lut.
2. De scris un eseu pe tema “Rostul omului pe pământ”.
3. Rostiţi acasă în fiecare seară şi dimineaţă “Împărate ceresc”, iar la Biserică o vom cânta.

11 septembrie 2011

Dumnezeu - Creatorul unei lumi frumoase


Dumnezeu – Creatorul unei lumi frumoase.
Motto: „Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înţelepciune le-ai făcut!
 Umplutu-s-a pământul de zidirea Ta.  (ps.103,25).

'Invitaţie la discuţie:  Care sunt cuvintele începătoare ale Crezului? Ce mai cunoaşteţi despre Dumnezeu? Cine este Iisus Hristos? Când serbăm pogorârea Sfântului Duh?
& Joc de rol  Textul este preluat din prima carte a Bibliei: Facerea, capitolul întâi.

Tatăl
1 La început a făcut Dumnezeu cerul şi pământul.
Moise
2 Şi pământul era netocmit şi gol. Întuneric era deasupra adâncului şi Duhul lui Dumnezeu Se purta pe deasupra apelor. 3 Şi a zis Dumnezeu:
Tatăl
 (bate mai întâi din palme de 3 ori) "Să fie lumină!
Fiul
Şi a fost lumină.
Duhul
4 Şi a văzut Dumnezeu că este bună lumina, şi a despărţit Dumnezeu lumina de întuneric.
Numitorul
5 Lumina a numit-o Dumnezeu ziuă, iar întunericul l-a numit noapte.
Mihail
Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua întâi. (scrie pe tablă cifra1)
Moise
6 Şi a zis Dumnezeu:
Tatăl
"Să fie o tărie prin mijlocul apelor şi să despartă ape de ape!"
Fiul
Şi a fost aşa. 7 A făcut Dumnezeu tăria şi a despărţit Dumnezeu apele cele de sub tărie de apele cele de deasupra tăriei.
Numitorul
8 Tăria a numit-o Dumnezeu cer.
Duhul
Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
Mihail
Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a doua.
Moise
9 Şi a zis Dumnezeu:
Tatăl
"Să se adune apele cele de sub cer la un loc şi să se arate uscatul!"
Fiul
Şi a fost aşa. şi s-au adunat apele cele de sub cer la locurile lor şi s-a arătat uscatul.
Numitorul
10. Uscatul l-a numit Dumnezeu pământ, iar adunarea apelor a numit-o mări.
Duhul
Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
Moise
11 Apoi a zis Dumnezeu:
Tatăl
"Să dea pământul din sine verdeaţă: iarbă, cu sămânţă într-însa, după felul şi asemănarea ei, şi pomi roditori, care să dea rod cu sămânţă în sine, după fel, pe pământ!"
Fiul
Şi a fost aşa. 12 Pământul a dat din sine verdeaţă: iarbă, care face sămânţă, după felul şi după asemănarea ei, şi pomi roditori, cu sămânţă, după fel, pe pământ.
Duhul
Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
Mihail
13        Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a treia.
Moise
14        Şi a zis Dumnezeu:
Tatăl
"Să fie luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pe pământ, să despartă ziua de noapte şi să fie semne ca să deosebească anotimpurile, zilele şi anii,
15 Şi să slujească drept luminători pe tăria cerului, ca să lumineze pământul.
Fiul
Şi a fost aşa. 16 A făcut Dumnezeu cei doi luminători mari: luminătorul cel mai mare pentru cârmuirea zilei şi luminătorul cel mai mic pentru cârmuirea nopţii, şi stelele. 17 Şi le-a pus Dumnezeu pe tăria cerului, ca să lumineze pământul, 18 Să cârmuiască ziua şi noaptea şi să despartă lumina de întuneric.
Duhul
Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
Mihail
19        Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a patra.
Moise
20        Apoi a zis Dumnezeu:
Tatăl
"Să mişune apele de vietăţi, fiinţe cu viaţă în ele şi păsări să zboare pe pământ, pe întinsul tăriei cerului!"
Fiul
Şi a fost aşa. 21. A făcut Dumnezeu animalele cele mari din ape şi toate fiinţele vii, care mişună în ape, unde ele se prăsesc după felul lor, şi toate păsările înaripate după felul lor.
Duhul
Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
Moise
22        Şi le-a binecuvântat Dumnezeu şi a zis:
Tatăl
"Prăsiţi-vă şi vă înmulţiţi şi umpleţi apele mărilor şi păsările să se înmulţească pe pământ!
Mihail
23        Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a cincea.
Moise
24        Apoi a zis Dumnezeu:
Tatăl
"Să scoată pământul fiinţe vii, după felul lor: animale, târâtoare şi fiare sălbatice după felul lor".
Fiul
Şi a fost aşa.   25 A făcut Dumnezeu fiarele sălbatice după felul lor, şi animalele domestice după felul lor, şi toate târâtoarele pământului după felul lor.
Duhul
Şi a văzut Dumnezeu că este bine.
Moise
26        Şi a zis Dumnezeu:
Tatăl
"Să facem om după chipul şi după asemănarea Noastră, ca să stăpânească peştii mării, păsările cerului, animalele domestice, toate vietăţile ce se târăsc pe pământ şi tot pământul!"
Fiul
27        Şi a făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat şi femeie.
Moise
28        Şi Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând:
Fiul
"Creşteţi şi vă înmulţiţi şi umpleţi pământul şi-l supuneţi; şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului, peste toate animalele, peste toate vietăţile ce se mişcă pe pământ şi peste tot pământul!"
Moise
29        Apoi a zis Dumnezeu:
Fiul
"Iată, vă dau toată iarba ce face sămânţă de pe toată faţa pământului şi tot pomul ce are rod cu sămânţă în el. Acestea vor fi hrana voastră.
30 Iar tuturor fiarelor pământului şi tuturor păsărilor cerului şi tuturor vietăţilor ce se mişcă pe pământ, care au în ele suflare de viată, le dau toată iarba verde spre hrană. Şi a fost aşa.
Duhul
31 Şi a privit Dumnezeu toate câte a făcut şi iată erau bune foarte.
Mihail
Şi a fost seară şi a fost dimineaţă: ziua a şasea.
? Discutăm şi notăm concluzilei.               
a) Răspunde la întrebări.
Ø Cine a creat lumea?
Ø Ce carte descrie cum a creat Dumnezeu lumea?
Ø În cât timp a creat Dumnezeu lumea?

b) Completează propoziţiile.
Animalele au fost create în ziua a ___________.
-             Soarele şi luna au fost create în ziua a ___________.
-                                       În prima zi,  Dumnezeu a creat _________ şi __________.

În ziua a doua Dumnezeu a _________  _________  ______  ___________.
-                                    Pământul, florile, mările au fost create în ziua a ___________

În ziua a cincea, Domnul a creat _________, ___________, ____________.

H Temă pentru acasă: 1. De desenat un chenar şi transcrie versetul din psalmul 103,1.
                   2. Alcătuieşte propoziţii utilizând cuvintele: Dumnezeu, iubire, frumos, bun.
3. De memorat rugăciunea “Împărate ceresc”.

(Revolta unei maimuţe)
O maimuţă,din neamul anecdotic,
venind la sfat pe-o creangă de arbore exotic.
A zis: Atenţie!Sunt foarte afectată!
Căci circulă prin lumea toată,
o vorbă nu prea adevărată.
Că omul ar descinde din buna noastră rasă.
Şi însăşi ideea aceasta îmi pare odioasă!
Aţi pomenit vreodată divorţuri printre noi?
Copii abandonaţi sau strigăt de război?
Cine a văzut la noi drogaţi, excroci, bandiţi sau vreo tutungerie?
În neamul nostru nobil nu vezi aşa prostie!
Nu veţi vedea vreo dată cât soarele şi luna,
o minte de maimuţă dospind în ea minciuna.
Chiar dacă aş fi silită de vreun laborator,
n-aş deveni port-bâtă şi nici informator.
E-adevărat că omul a coborât la noi,
Dar fi-ţi rezonabili, N-a coborât din noi!